Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tom Salembier, hierna onder zaaknaam Crystal Eye Visuals vernoemd, en de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door Crystal Eye Visuals uitdrukkelijk van de hand gewezen.Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Crystal Eye Visuals vastgesteld. Indien Crystal Eye Visuals en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Crystal Eye Visuals het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 30% te verhogen.

 

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de tegenpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan Crystal Eye Visuals , zodat een schriftelijke bevestiging door Crystal Eye Visuals niet (alsnog) noodzakelijk is.

 

 1. Crystal Eye Visuals laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Crystal Eye Visuals aanvaardt geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren.
 2. De opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Crystal Eye Visuals  zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Crystal Eye Visuals welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Crystal Eye Visuals en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Crystal Eye Visuals hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant stelt Crystal Eye Visuals zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 3. De opdrachtgever zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk, per fax of per email aan Crystal Eye Visuals doorgeven. Crystal Eye Visuals zal enkel communiceren met de bekende contacten die door de opdrachtgever zijn opgegeven. De opdrachtgever  zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.
 4. Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Crystal Eye Visuals  heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Crystal Eye Visuals

 

 

Specifieke voorwaarden videoproducties 

Artikel 1


Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht van overdracht van origineel video-opnamemateriaal, of duplicaties daarvan. De eigendom van de video-opnames blijft in ieder geval bij Crystal Eye Visuals  , en geen enkel gebruik van het videografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit welke overeenkomst met Crystal Eye Visuals  dan ook.Artikel 2


Indien toestemming tot gebruik van een videografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partiun bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Crystal Eye Visuals  . Bij gebreke van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.Artikel 3


Elk gebruik van een video-opname dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Crystal Eye Visuals. Bij inbreuk komt Crystal Eye Visuals, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij Crystal Eye Visuals gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.Artikel 4


De naam Crystal Eye Visuals is een verwijzing naar de website www.crystaleyevisuals.Com dient duidelijk bij een gebruikt videografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het videografisch werk in de publicatie te worden opgenomenArtikel 5


Crystal Eye Visuals  houdt altijd het recht het gefilmde materiaal te gebruiken ter eigen promotie, tenzij anders overeengekomen.Dit laatste moet steeds schriftelijk worden meegedeeld inden niet gewenst.Artikel 6


Alle klachten betreffende de afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend ter kennis worden gebracht aan Crystal Eye Visuals . Na het verstrijken van deze 8 kalenderdagen worden de facturen als aanvaard beschouwd.Artikel 7


Crystal Eye Visuals kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg ook niet tot schadevergoeding verplicht worden indien een opdracht niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals apparatuurpanne, stroompanne, enz maar ook omwille van gezondheidsomstandigheden, weersomstandigheden en verkeersproblemen (file, ongeval, panne, omleidingen,…).Artikel 8


De verplichtingen aan Sabam zijn tenlaste van de klant. Crystal Eye Visuals kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.Artikel 9 – Offerte, Leverings-, betaal- en protesttermijnen.


De offertes, verkoopvoorstellen en aanbiedingen van Crystal Eye Visuals zijn niet bindend en onder voorbehoud . De offerteprijs geldt alleen voor de op de offerte vermelde opdracht, zelfs niet ­wanneer deze opdracht identiek zou zijn. De opdrachtgever is verplicht om bij de prijsvraag alle noodzakelijke en nuttige informatie te vermelden. Iedere latere wijziging van deze gegevens of toevoeging van nieuwe gegevens kan ­aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
Crystal Eye Visuals zal steeds streven zo dicht mogelijk naar de afgesproken prijs toe te werken en bind zich er toe de klant op de hoogte te stellen van eventuele extra kosten. De offerte is één maand geldig voor een opdracht die binnen de drie maanden opgestart wordt


De door Crystal Eye Visuals  opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen werd.


 Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering van goederen of diensten of de opgemaakte factuur dient binnen de 7 werkdagen te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of e-mail aan Crystal Eye Visuals .

Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. De facturen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld.


Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag na een eerste herinnering dan is van rechtswege en zonder enige gebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 8% . Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald wordt binnen de 7 dagen na verzending van een aangetekend aanmaningsbrief of e-mail, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding van 15 % van het op de vervaldag verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro.


Artikel 10 – Annuleringsvoorwaarden


Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Crystal Eye Visuals werden gemaakt, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.


Artikel 11 – Verantwoordelijkheid inhoud.


De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan Crystal Eye Visuals  worden overgemaakt eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Crystal Eye Visuals  is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. Crystal Eye Visuals  kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

De opdrachtgever beschermt Crystal Eye Visuals  tegen alle aanspreken van derden op of in verband met de inhoud van websites. De opdrachtgever vergoedt Crystal Eye Visuals  voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.Artikel 12 – Auteursrecht & Intellectueel eigendom.


Het auteursrecht van alle door Crystal Eye Visuals ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software …) ligt volledig en uitsluitend bij Crystal Eye Visuals. Er mogen geen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software,…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crystal Eye Visuals. Het door Crystal Eye Visuals vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Crystal Eye Visuals. Crystal Eye Visuals is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.Artikel 13 – Gebruik en licentie


Het is de opdrachtgever verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken:

 • Indien er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen binnen de afgesproken betalingstermijn of 30 dagan na ontvangst van de factuur
 • indien de opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.
 • Tenzij bovenstaande regels anders zijn besproken en overeengekomen op de offerte 

Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
Artikel 14 – Geheimhouding


Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk document waarvan zij kennis hebben genomen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of communiceren. Deze verplichting tot geheimhouding geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.Artikel 15 Bewijs


Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtgever en Crystal Eye Visuals  wordt vastgelegd op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot het bewijs van het tegendeel. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail, Fb messenger gesprekken,… ) als bewijsmiddel.Artikel 16 – Aansprakelijkheid


In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van Crystal Eye Visuals  zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. Crystal Eye Visuals  is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:


 • Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
 • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Crystal Eye Visuals 
 • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
 • Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;
 • Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:
 • Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

Crystal Eye Visuals  is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Crystal Eye Visuals  is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijnArtikel 17 – Overmacht


Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Crystal Eye Visuals verhinderen, herleiden of vertragen ontheft Crystal Eye Visuals van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, alsook bij toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.Artikel 18 – Bevoegdheid


Op alle overeenkomsten gesloten met Crystal Eye Visuals is het Belgisch recht van toepassing.Artikel 19: Levering


Alle producten die door Crystal Eye Visuals worden aangeleverd worden verstuurd via wetransfer link naar het door opdrachtgever aangeleverde email adres.
Indien de opdrachtgever dit anders wenst moet dit worden meegedeeld bij bestelling van het product/

Bijgevoegd zal ook steeds de factuur worden meegeleverd, Dit word dan ook als bewijs van ontvangst genomen. Verwijzend naar artiekel 8 en 13


Artikel 20: Werking


Crystal Eye Visuals is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht.

Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.